Beslistermijn

Beslistermijn

In het bestuursrecht zijn veel termijnen van toepassing. Zo moet een bestuursorgaan in veel gevallen binnen een bepaalde termijn beslissen nadat een aanvraag om een beschikking is ontvangen.Wat die termijn is, kan in de wet beschreven staan. Zo moeten burgemeester en wethouders binnen acht weken (met eventueel een verlenging van zes weken) beslissen nadat de aanvraag is ontvangen. De gemeenteraad moet binnen twaalf weken na het einde van de terinzagelegging van het ontwerpplan beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Redelijke termijn

Als de wet geen termijn voorschrijft geldt een redelijke termijn om te beslissen. Wat een redelijke termijn is, is afhankelijk van de omstandigheden. De Awb gaat er vanuit dat de redelijke termijn acht weken nadat de aanvraag is ontvangen, is verstreken. Een bestuursorgaan kan die termijn echter wel verlengen.

Van rechtswege een beschikking

Als een bestuursorgaan niet op tijd beslist heeft dat niet altijd gevolgen. Soms, als de wet dat bepaalt, kan er van rechtswege een beschikking ontstaan. Vaker blijft de situatie dan sudderen.Wil je toch een beslissing forceren, dan zijn er juridisch twee mogelijkheden:
  • Het bestuursorgaan in gebreke stellen en berichten dat er dwangsommen worden verbeurd
  • In beroep bij de rechtbank tegen het niet-tijdig beslissen
Reactie plaatsen