Advocaat bestuursrecht

Advocaat bestuursrecht

Als er 1 rechtstak bestaat waarin het belang van sterke juridische vertegenwoordiging niet te overschatten valt, dan is het wel het bestuursrecht -- misschien wel het meest complexe onderdeel van het alle rechtsleer. Dat geldt dan nog niet zozeer voor de procesprocedures, maar dubbel voor wat men aanduidt als het "inhoudelijk bestuursrecht", dat wil zeggen het geheel van regels waaraan de overheid zich moet houden. Niet alleen spelen hier de overheidswetten zelf hun rol, ook het Europees recht en lokale besluiten komen er samen in een snel veranderend bolwerk. Zelfs de beste specialisten willen in dat doolhof wel eens de weg kwijtraken.

Wat is bestuursrecht?

Kort gezegd is bestuursrecht het geheel van regels waaraan een overheid zich hoort te houden bij overheidshandelen. Het basisverschil tussen overheidshandelingen en burgerhandelingen wordt vastgelegd in wat ze het legaliteitsbeginsel noemen. Dit beginsel stelt (simpel gezegd) dat burgers alles mogen, behalve wat bij wet verboden is; terwijl overheden niets mogen, tenzij het bij wet wordt voorgeschreven. Elk overheidsoptreden moet met andere woorden een juridische grond hebben en het geheel van die juridische regels is het bestuursrecht. De (Nederlandse) basisregels voor overheidshandelen worden hierbij vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Zoals al even werd opgemerkt wordt het bestuursrecht verder echter ook nog bepaald door tal van andere overheidsregels.

Voornaamste deelgebieden van het bestuursrecht

Als burger of bedrijf kun je op verschillende manieren in aanraking komen met het bestuursrecht. Het meest voorkomend zijn problemen rond het (niet) verkrijgen van diverse overheidsvergunning, zoals bouw- of woonvergunningen. Daarnaast omvat het bestuursrecht bijvoorbeeld ook het ruimtelijk ordeningsrecht en het milieurecht. Ontvangt je onderneming (niet langer) subsidies, dan vallen ook deze procedures onder het bestuursrecht; net als kwesties die gaan over bestuurlijk toezicht (bijvoorbeeld bouwovertredingen) of overheidsaansprakelijkheid (wanneer een overheidsbeslissing schadelijk blijkt te zijn).

Wat kan een advocaat doen?

Bestuursrechtelijke procedures kennen vaak dezelfde stappen. In elke stap van zo'n procedure kan een advocaat je bijstaan. De start van een bestuursrechtelijke procedure is meestal een besluit door een overheidsorgaan. Zo'n besluit wordt eerst voorbereid en in sommige gevallen is ook deze voorbereiding al een formeel aspect van de procedure. Men start dan niet meteen met een besluit, maar met een ontwerpbesluit. Advocaat bestuursrecht Tegen een ontwerpbesluit kan je als tegenpartij een zogenaamde zienswijze indienen. Tegen een besluit kun je een bezwaarschrift indienen. Dit moet telkens gebeuren bij het bestuursorgaan in kwestie. Werd het besluit echter voorafgegaan door een ontwerpbesluit, dan kan je geen bezwaarschrift indienen, maar moet er beroep aangetekend worden bij de rechtbank. Dat geldt ook wanneer je het besluit dat volgt op je bezwaarschrift wilt aanvechten. Je dient dan bij de rechter een beroepschrift in.

Hoger beroep aantekenen

Ben je het uiteindelijk niet eens met de beslissing van de rechter, dan kun je, in sommige gevallen, hoger beroep aantekenen bij het hoogst mogelijke rechtsorgaan. Dit is de Centrale van Beroep (particulieren), het College van Beroep (ondernemingen) of de Raad van State. Een belangrijke opmerking daarbij is dat sommige besluiten enkel kunnen aangevochten worden via het hoogste rechtsorgaan. Hoger beroep is dan niet meer mogelijk.

Waarom een advocaat inschakelen?

Procederen is niet het alleenrecht van de advocaat en je bent ook niet verplicht om je in bestuursrechtelijke procedures juridisch te laten bijstaan. Het bovenstaande zal echter minstens hebben aangetoond dat het bestuursrecht bijzonder complex en veelzijdig is. Bovendien is wetskennis alleen hier niet voldoende. Proceduregevoel en de pure vakkennis van de advocaat zijn net zo belangrijk of zelfs belangrijker. Mijn ervaring leert dat je het dan als leek zelden redt. Dat heb ik niet alleen gemerkt als raadsheer van gemeenten, bedrijven of particulieren, maar zelfs als rechter.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:
  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.

Ik help je bij:

Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk. Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.
Reactie plaatsen