Aanvraag

Aanvraag

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) beschrijft een aanvraag als “een verzoek van een belanghebbende, een besluit ofwel beschikking te nemen”.Zo een besluit kan bijvoorbeeld een aanvraag zijn om een uitkering te verstrekken, een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning (bouwvergunning).Een aanvraag moet schriftelijk worden ingediend. Wanneer de aanvraag onvolledig is kan het bestuursorgaan besluit om de aanvraag niet in behandeling te nemen. Vereist is dan wel dat de aanvrager de gelegenheid heeft gekregen om het gebrek te herstellen.

Het aanleveren van gegevens

Verder bepaalt de Awb dat de aanvrager een aantal gegevens moet aanleveren. Daaronder vallen in elk geval de naam, het adres en de woonplaats. Verder dient een beschrijving te worden gegeven van de beslissing waarom wordt verzocht.Vervolgens moet het bestuursorgaan binnen de beslistermijn beslissen op de aanvraag. In sommige gevallen staat die beslistermijn in de wet beschreven. Als dat niet het geval is dan geldt een redelijke termijn, waarbij volgens de Awb die redelijke termijn in elk geval is verstreken indien na acht weken nog niet is beslist.

Dwangsom

Als de beslistermijn is overstreken kan een dwangsom wegens niet tijdig beslissen worden gevraagd. Ook is het mogelijk tegen het niet-tijdig beslissen beroep in te stellen bij de bestuursrechter.Indien een beschikking wordt genomen waar de aanvrager het niet mee eens is, staat daartegen in de hoofdregel bezwaar open en daarna beroep open.
Reactie plaatsen