Wat is de Centrale raad van beroep?

Wat is de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is een van de vier hoogste bestuursrechters van Nederland. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over verschillende soorten geschillen. Wat de Centrale Raad van Beroep precies doet, dat lees je in dit artikel.

De Centrale Raad van Beroep: een korte kennismaking

 In Nederland kennen we vier hoge bestuursrechters. Dit zijn de Hoge Raad, het College van Beroep, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

De CRvB valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit wil echter niet zeggen dat de CRvB recht spreekt over alle zaken die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen. Het gaat om slechts een deel van de zaken.

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep heeft enkele belangrijke taken. Ten eerste oordeelt de CRvB in hoger beroep over geschillen op het gebied van:

  • Sociale uitkeringen, zoals de AOW of de WW
  • Sociale voorzieningen
  • Ambtenarenzaken

Daarnaast oordeelt de CRvB over geschillen die te maken hebben met de uitvoering van wetten voor oorlogsgetroffenen en vervolgingsgetroffenen. Dit geldt ook voor beroepen van rechterlijke ambtenaren. De CRvB is de enige aanleg in dit soort geschillen in ons land.

De drie secties van de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep kent drie secties. Deze worden hieronder kort beschreven.

Sectie I

Onder Sectie I van de CRvB vallen kamers die in hoger beroep zaken behandelen over sociale uitkeringen en sociale voorzieningen.

Denk hierbij aan geschillen in hoger beroep over de Wet voorzieningen gehandicaptenvoorzieningen, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de verzekeringsplicht en de bijstandswetgeving. Daarnaast worden binnen Sectie I alle zaken behandeld waarin het internationaal recht aan de orde is.

Sectie II

Binnen Sectie II worden zaken in hoger beroep behandeld, maar ook zaken die voor het eerst voor de rechter komen. Het gaat onder andere om zaken over de werkloosheidswet en de ambtenarenwet.

Daarnaast behandelt deze sectie zaken die te maken hebben met oorlogs- en vervolgingsslachtoffers en de wetten die voor deze slachtoffers van toepassing zijn.

Sectie III

Tot slot is er Sectie III. In de kamers van deze sectie worden alleen geschillen in hoger beroep behandeld. Het gaat om geschillen over de Toeslagenwet en de wetten met betrekking tot arbeidsongeschiktheid.

Denk hierbij aan wetten met betrekking tot de WAO, WAJONG, WIA, ZW en AAW. Daarnaast vallen zaken over de studiefinanciering onder deze sectie.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.