Griffier

Griffier

Griffier is een ander woord voor secretaris. In het bestuursrecht kom je op verschillende plaatsen een griffier tegen.

Griffier van de gemeenteraad

Allereerst is er de griffier van de gemeenteraad. Volgens de Gemeentewet moet elke gemeenteraad een griffier hebben. De griffier ondersteunt de gemeenteraad en de commissies van de raad. Zo'n griffier zorgt ervoor dat vergaderingen goed worden voorbereid, dat stukken worden verspreid onder de raadsleden en onderhoudt het contact met de raadsleden. De raadsgriffier zorgt er ook voor dat contacten tussen de raad(sleden), burgemeester en wethouders, de ambtelijke organisatie en de bevolking zo goed mogelijk verlopen.

Griffier bezwaarschriftencommissie

Verder is er de griffier van de bezwaarschriftencommissies. Deze wordt dan meestal secretaris genoemd. Hij of zij bereid de behandeling van een bezwaarschrift door de bezwaarschriftencommissie voor, zorgt ervoor dat alle stukken bij de commissie komen en dat het advies uiteindelijk bij het bestuursorgaan dat het besluit moet nemen terecht komen.

Griffier rechterlijke instanties

Tot slot is er de griffier bij de rechterlijke instanties als de rechtbank. Ook daar heeft de griffier een ondersteunende rol door stukken aan te leveren en uitnodigingen voor zittingen te versturen. In de praktijk is het de griffier die de uitspraak schrijft, nadat deze instructies van de rechter heeft ontvangen. Bij de rechtbank zit de griffier vanuit de zaal gezien rechts naast de rechter(s). In sommige ingewikkelde zaken zijn er twee griffiers. Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt bij zittingen vaak door twee griffiers bijgestaan. De rechter bij een enkelvoudige kamer, de rechters bij een meervoudige kamer en de griffier ondertekenen samen de uitspraak.
Reactie plaatsen