Wat is ingebrekestelling in bestuursrecht?

Wat is een ingebrekestelling in relatie tot bestuursrecht?

Heb je een aanvraag gedaan of een bezwaarschrift ingediend bij een overheidsinstantie? Dan heeft deze overheidsinstantie, zoals de gemeente of de provincie, de plicht om hierop te reageren. Gebeurt dit niet of te laat, dan kun je in sommige gevallen recht hebben op een vergoeding. 

Om deze vergoeding te kunnen ontvangen is het wel nodig om de overheid in gebreke te stellen. Zo kun je onder andere bezwaar indienen tegen de hoogte van een subsidie. Wil je meer weten over hoe een ingebrekestelling werkt? 

We vertellen je graag meer over. Wanneer je bijvoorbeeld gebruik kunt maken van een ingebrekestelling en hoe je deze kunt opstellen.

Wat is ingebrekestelling?

Overweeg je om een bestuursorgaan in gebreke te stellen? Dan is het allereerst goed om je te vertellen wat een ingebrekestelling precies inhoudt. Een ingebrekestelling, oftewel een aanmaning, is een schriftelijke mededeling waarbij je als schuldeiser de schuldenaar wilt aanzetten tot het nakomen van zijn verplichtingen. 

Je geeft de tegenpartij daarbij een redelijke termijn om de overeenkomst die je samen bent aangegaan alsnog uit te voeren. Komt de wederpartij de afspraken niet binnen de afgesproken termijn na, dan is hij in verzuim. Je kunt hem dan aansprakelijk stellen door middel van een ingebrekestelling.

Zo’n schriftelijke sommatie is niet altijd nodig, maar bij twijfel is het wel aan te raden. Op deze wijze kun je voorkomen dat er bijvoorbeeld een onterechte schadevergoeding wordt gevorderd of dat de overeenkomst ontbonden wordt, terwijl dit niet correct is.

Wat is ingebrekestelling in bestuursrecht?

Wat is overheidsrecht of bestuursrecht?

Binnen de juridische wereld spreken we vaak van overheidsrecht of bestuursrecht. Bestuursrecht is daarbij een term die je vaker tegenkomt dan overheidsrecht. Binnen het bestuursrecht is opgenomen welke handelingen openbare bestuursorganen mogen uitvoeren. 

Deze staan omschreven in wetten die vallen onder het bestuursrecht. Het kan daarbij gaan om regelingen tussen verschillende overheidsinstanties, maar ook om regelingen tussen overheidsorganen en burgers of burgers en bedrijven. Hierbij kun je denken aan vergunningen, subsidies of parkeerboetes. 

Het bestuursrecht bepaalt dus wat deze organen wel en niet mogen doen en aan welke regels ze zich moeten houden. Je vindt de belangrijkste regels terug in de Algemene wet bestuursrecht, oftewel Awb.

Wanneer komt ingebrekestelling in beeld bij overheidsrecht?

Als de wederpartij de afspraken tijdelijk niet kan vervullen of als blijkt dat de aanmaning nutteloos is, dan is een ingebrekestelling een zinvolle manier om ervoor te zorgen dat er alsnog aan je verzoek voldaan wordt. 

Bestuursorganen hebben de plicht om binnen een vastgestelde termijn een beslissing te nemen als je een aanvraag of bezwaar indient. Soms is de duur van deze periode vastgelegd in de wet. Is dit niet het geval, dan krijgt de overheid een redelijke termijn om gehoor te geven aan het verzoek. 

Hierbij wordt er gekeken of het een gecompliceerde aanvraag is en welke beslissing er genomen moet worden. De betreffende instantie kan vervolgens enkele weken de tijd krijgen, maar dit kan eveneens een periode van meerdere maanden zijn. Ze dienen hoe dan ook binnen acht weken een besluit te nemen of een nieuwe beslistermijn te overleggen. 

Recht op een dwangsom

Doen ze dit niet, dan heb je recht op een dwangsom, oftewel een geldbedrag. Als de beslissing niet op tijd genomen wordt of als je binnen twee weken na de ingebrekestelling nog niets vernomen hebt, dan kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter

Dit geldt ook als je het niet eens bent met de genomen beslissing op je bezwaar.

Hoe kun je de overheid in gebreke stellen?

Als je de overheid in gebreke gaat stellen, dan is het handig om te weten hoe je dit kunt doen. Allereerst is het niet voldoende om de tegenpartij mondeling op de hoogte te brengen. Bij het neerleggen van een ingebrekestelling is het van belang dat je dit schriftelijk doet. 

Je moet in de mededeling omschrijven om welke verplichtingen het gaat en dat hier niet aan voldaan is. Een duidelijke vermelding dat het een ingebrekestelling betreft is daarbij zeker aan te raden. Zoals reeds vermeld kun je ook een redelijke termijn opnemen waarbinnen de schuldenaar de afspraken moet verwezenlijken. 

Een periode van twee weken zie je vaak, maar dit kan ook langer of korter zijn afhankelijk van de situatie. Heb je buitengerechtelijke incassokosten gemaakt of is er sprake van wettelijke rente, dan kun je in de brief aangeven dat deze in rekening gebracht zullen worden. 

Als je een gerechtelijke procedure wilt starten wanneer de wederpartij het contract niet naleeft, dan kun je dit eveneens vermelden in het schriftelijke bericht.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.